F.S.L.I. Petrol-Energie

F.S.L.I. Petrol-Energie


Address

sat Blejoi, Comuna Blejoi, str. Republicii, nr. 35, jud. Prahova, Romania

Despre

F.S.L.I. PETROL-ENERGIE este federația sindicală care organizează lupta unită a Sindicatelor Libere și Independente, a Asociațiilor și a Ligilor în vederea asigurării și apărării drepturilor sindicale, economico-profesionale, sociale și alte altor provocări ale secolului 21 cu care se confruntă oamenii care lucrează astăzi. 
 

Titlu proiect: Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local (cod SIPOCA/MySMIS2014+ 998/151508) 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020. 

Beneficiar: Federația Sindicatelor Libere și Independente ”Petrol-Energie” 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 392.675,70 lei, din care 98% reprezintă finanțare nerambursabilă; valoarea eligibilă nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană prin FSE este de 327.098,89 lei. 

Perioada de implementare: 1 august 2022 – 31 iulie 2023 (12 luni) 

DESCRIERE PROIECT 

Proiectul răspunde nevoii sociale identificate la nivelul municipiului Ploiești de a consolida capacitatea ONG-urilor și a partenerilor sociali din zonă de implicare în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local. 

Sintetizând, problemele identificate în baza cercetării preliminare sunt următoarele: 

·         lipsa unor instrumente și mecanisme care să permită implicarea organizațiilor din societatea civilă în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local. 
·         lipsa unor mecanisme care să permită monitorizarea gradului de răspuns al proiectelor de dezvoltare locală la nevoile cetățenilor; 
·         lipsa unui cadru procedural care să permită funcționarea mecanismelor de dialog social și civic; 
·         lipsa unor acorduri de parteneriat și colaborare între organizațiile societății civile și autoritatea locală; 
·         lipsa unor informații, cunoștinte și abilități de implicare în formularea și promovarea dezvoltării locale. 
 

OBIECTIVUL GENERAL ȘI OBIECTIVE SPECIFICE 

Consolidarea capacității F.S.L.I. ”Petrol - Energie” de implicare în formularea și promovarea dezvoltării locale, prin extinderea ariei de intervenție, îmbunătățirea culturii dialogului social și a cunoștintelor grupului - țintă, alinierea la principiile europene, promovarea cetățeniei active, utilizarea eficientă a instrumentelor și mecanismelor de instruire/consultare/diseminare. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

OS1 - Identificarea, filtrarea și stabilirea măsurilor necesare care vor fi concretizate într-un Ghid de Bune Practici pentru ONG-uri și partenerii sociali privind implicarea acestora în formularea și promovarea de politici publice și  a dezvoltării locale durabile. 

OS2 - Instruirea și formarea adecvată a personalului țintă (angajat, voluntar sau membru) din ONG-uri, parteneri sociali și din cadrul autorităților locale pentru dezvoltarea capacității organizaționale pentru implicare în dezvoltarea locală și perfecționarea abilităților și competențelor persoanelor din grupul țintă de a identifica, formula și expune problemele de interes public local. 

OS3 - Crearea de mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local prin dialog social și civic: un cadru general de funcționare a unui Consiliu Consultativ Cetățenesc de Dezvoltare Locală (CCC-DL), o rețea locală de parteneri sociali, ONG-uri și alti actori ai societății civile și încheierea unor acorduri de tip PDL. 

GRUPUL TINTĂ 

100 de persoane direct sprijinite în cadrul proiectului, aparținând următoarelor categorii: reprezentanți (angajat, voluntar sau membru) ai ONG-urilor din zona orașului Ploiești, și/sau reprezentanți ai partenerilor sociali (angajat, voluntar sau membru), și/sau personal din instituția Primăriei, a altor autorități și instituții publice locale, și/sau cetățeni și/ sau aleși locali. Cele 100 persoane care vor beneficia în mod direct de activitățile de instruire și formare din cadrul proiectului vor proveni din municipiul Ploiești și/ sau împrejurimi. 

 
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

Activitatea 1 / Subactivitatea 1.1: ”Proceduri, instrumente și mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării durabile la nivelul municipiului Ploiești și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice” 

În cadrul acestei activități: 

a. Se va dezvolta un Studiu privind posibilitățile de susținere și promovare a dezvoltării durabile la nivelul municipiului Ploiești, precum și modalitățile de implicare și interacțiune a actorilor societății civile cu autoritatea publică. Pentru colectarea datelor care vor sta la baza realizării acestui studiu vor fi utilizate următoarele instrumente: un sondaj de opinie, interviuri de tip focus-grup, sesiuni de consultare publică și o testare în condiții controlate a eficienței unei campanii de informare în scopul cresterii capacitații ONG-urilor și partenerilor sociali de a implica comunitatea în rezolvarea unei probleme de dezvoltare locală. 

b. Elaborarea unui Ghid de bune practici pentru ONG-uri și partenerii sociali privind implicarea acestora în formularea și promovarea de politici publice și promovarea dezvoltării locale durabile. Ghidul va fi diseminat atât catre partenerii sociali și ONG-urile active din municipiul Ploiești, cât și către autoritățile publice locale. Conform proiectului, rezultatul final al acestei activități este Ghidul de Bune Practici, care va fi elaborat în format A5, va avea 50 de pagini și va fi distribuit în 300 de exemplare. 

 
A2 Subactivitatea 2.1: “Program de instruire și formare a persoanelor din GT pentru dezvoltarea capacitatii de implicare în dezvoltarea locală” 

Programul de instruire și formare va cuprinde patru tipuri de cursuri, workshop-uri și seminarii, după cum urmează: 

·         Curs 1: “Legislație națională și internatională privind transparența decizională, consultarea publică, dialog social și drepturile omului” (2 serii); 
·         Curs 2: “Tehnici de relaționare. Specificul comunicării în grupuri mari și mici” (1 serie); 
·         Curs 3: “Planificare strategică pentru dezvoltare locală sustenabilă” (2 serii); 
·         Curs 4: “Responsabilitate socială și civică” (1 serie) 
·         2 workshopuri cu tema”Tehnici de argumentare și dezbatere” 
·         3 seminarii cu tema “Facilități de relaționare cu cetățenii, oferite de mediul online”. 

A3 - Subactivitatea 3.1: ”Crearea de mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivelul municipiului Ploiești prin dialog social și civic” își propune: să creeze un cadru general de funcționare și promovare a constituirii unui Consiliu Consultativ Cetățenesc pentru Dezvoltare Locală (CCC-DL); să faciliteze inițierea și semnarea unor acorduri de parteneriat între ONG-uri/parteneri sociali și autoritatea locală; să realizeze o Rețea locală de parteneri sociali, ONG-uri și alti actori ai societății civile care să se constituie ca mecanisme de implicare directă a membrilor ei în formularea și promovarea de politici publice de dezvoltare locală. 

A4 Subactivitatea 4.1 – Managementul proiectului

A5 - Subactivitatea 5.1: Activități de informare și comunicare cuprinde activitățile proiectate pentru a face cunoscute programul, linia și sursa de finanțare, scopul, obiectivele, rezultatele și, respectiv, beneficiile proiectului depus. În conformitate cu Ghidul solicitantului, capitolul 3.2.4, măsurile de informare și comunicare vor fi următoarele: 

a.       Construirea unei secțiuni destinată proiectului, pe site-ul F.S.L.I. “Petrol-Energie”; 
b.       Comunicate de presă: minim două, la începutul și la finalizarea proiectului; 
c.       Conferința de deschidere și cea de închidere a proiectului; 
d.       Afișe expuse la sediul beneficiarului și al Primăriei Municipiului Ploiești; 
e.       Roll-up-uri care vor fi expuse în spațiile de desfășurare a activităților din proiect. 
f.        Crearea unor pagini de informare destinate exclusiv proiectului pe două rețele de socializare – Facebook și Instagram 

Toate activitățile proiectului se vor derula cu respectarea principiului egalității de sanse, a principiului nediscriminării, a respectării egalității de gen, a principiului dezvoltării durabile în cele trei dimensiuni ale sale – ecologică, economică și socială. 

 
REZULTATELE PROIECTULUI 

A1 - ”Proceduri, instrumente și mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării durabile la nivelul municipiului Ploiești și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice”

În cadrul acestei activități, am desfășurat:

 • un Studiu privind posibilitățile de de susținere și promovare a dezvoltării durabile la nivelul municipiului Ploiești, precum și modalitățile de implicare și interacțiune a actorilor societății civile cu autoritatea publică 
Insert PDF Studiu efectuat de Lumi

 • un Sondaj de opinie care a urmărit  gradul de satisfacție al ONG-urilor, partenerilor sociali și cetățenilor privitor la reflectarea nevoilor comunității în politicile publice și proiectele de dezvoltare locală, precum și modalitățile de implicare, dialog și cooperare pentru a fi mai activi în promovarea dezvoltării locale durabile. Am folosit la acest sondaj un chestionar standardizat, distribuit electronic
 • am organizat 4 focus-grupuri, unul cu ONG-uri, unul cu Parteneri sociali, unul cu cetățeni și al patrulea cu autorități locale, la fiecare dintre acestea abordând spre discuție aceleași trei teme: 
(a) nivelul în care nevoile comunității municipiului Ploiești se regăsesc în politicile publice și în proiectele de dezvoltare locală ale orașului; 
(b) gradul în care partenerii sociali, ONG-urile din municipiu și cetățenii rezidenți au fost implicati în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local; 
(c) care sunt mecanismele de implicare, dialog și cooperare cu autoritatea publică din municipiul Ploiești pe care și le-ar dori funcționale, pentru a fi mai activi și a se implica mai mult în formularea și promovarea dezvoltării la nivelul municipiului.
 • am organizat 2 consultări publice în scopul colectării opiniilor referitoare la capacitatea, mecanismele și instrumentele de implicare ale ONG-urilor și partenerilor sociali în formularea și promovarea dezvoltării la nivelul municipiului Ploiești

Informațiile acumulate în urma acestor activități au stat la baza elaborării unui Ghid de bune practici pentru ONG-uri și partenerii sociali privind implicarea acestora în formularea și promovarea de politici publice și promovarea dezvoltării locale durabile. 

Insert PDF Ghid de bune practici

A2 - Instruirea și formarea personalului din ONG-uri, parteneri sociali și din cadrul autorităților locale pentru dezvoltarea capacității organizaționale pentru implicare în dezvoltarea locală

Au fost organizat 11 sesiuni de instruire, în perioada decembrie 2022 – iulie 2023, sesiuni la care au participat 146 de persoane, unele dintre acestea la mai mult de o singură sesiune. 
În cadrul fiecărei sesiuni de formare a existat o temă de discuție privind promovarea egalității de șanse, a nediscriminării în funcție de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârsta, orientare sexuală etc. Totodata, fiecare sesiune de formare a cuprins și o temă de discuție privind dezvoltarea durabilă locală și națională, importanța protecției mediului, problemele de mediu și impactul asupra schimbărilor climatice.

La finalul fiecarei activități din cadrul programului de formare, participanții au susținut în test, în urma promovării obținând Diplome de participare. 

Tematicile de formare au fost: 

 “Legislație națională și internațională privind transparența decizională, consultare publică, dialog social și drepturile omului” – în cadrul acestui curs participanții s-au familiarizat cu legislația specifică din domeniile menționate, aplicabilitate și impact asupra activității partenerilor sociali, a ONG-urilor și a altor actori sociali activi la nivelul comunităților. Au avut loc 2 sesiuni de curs, în lunile februarie și martie 2023, participând în total 30 de persoane 

 “Tehnici de relaționare. Specificul comunicării în grupuri mari și mici” – o sesiune de curs, în cadrul căreia cei 16 participanți și-au consolidat competențele în ceea ce privește comunicarea interpersonală, cu scopul de a gestiona o mai bună interacțiune între diferitele grupuri din cadrul comunității, adaptat la dimensiunea acestor grupuri, crescând astfel eficiența lanțului de comunicare și o penetrare mai bună a cerințelor și nevoilor ONG-urilor și partenerilor sociali legate de participarea la dezvoltarea municipiului Ploiești

“Planificare strategică pentru dezvoltare locală sustenabilă” – 2 sesiuni de cursuri, în cadrul cărora participanții au descoperit de ce o bună planificare strategică conduce la performanțe ale comunității, au dobândit cunoștințe si abilități noi de analiză strategică, și au realizat importanța de a gândi strategic dezvoltarea locală, direcția pe termen mediu și lung, precum și resursele și capacitățile ONG-urilor, partenerilor sociali și a comunității în general, de a participa la dezvoltarea locală. Au participat în total 24 de persoane.

“Responsabilitate socială și civică” – o sesiune de curs, în cadrul căreia  celor 18 participanți li s-a configurat ideea de responsabilitate în general, de responsabilitate socială și civică în particular și efectele generalizate ale acestora. S-au prezentat concepte precum: responsabilitatea individuală și socială, relația cu ceilalți, libertatea de acțiune, conviețuirea socială, comportament etic etc.

”Tehnici de argumentare și dezbatere” – 2 workshop-uri, în care participanții s-au familiarizat cu instrumente specifice dezbaterilor, au înțeles importanța construirii unui discurs coerent, logic și adaptat nevoilor audienței. Totodată, s-a evidențiat importanța construirii unei argumentări corecte în comunicarea cu organizațiile societății civile și autoritățile publice. Numărul total de participanția la cele două sesiuni a fost de 27.

 “Facilități de relaționare cu cetățenii, oferite de mediul online” - 3 seminarii în cadrul cărora  participanții au dobândit cunoștințe și abilități noi privind avantajele și dezavantajele utilizării diverselor instrumente de comunicare online în relația cu cetățenii și cu instituțiile publice locale: site, rețele de socializare, platforme de comunicare etc. Au participat 31 de personae la aceste seminarii.

A 3 - ”Crearea de mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivelul municipiului Ploiești prin dialog social și civic” 

 • am creat un cadru general de funcționare și promovare a constituirii unui Consiliu Consultativ Cetățenesc pentru Dezvoltare Locală (CCC-DL) care reprezintă un mecanism de participare cetățenească, de interes local, fără personalitate juridică, creat în scopul creșterii transparenței decizionale a UAT și monitorizării gradului de implicare a organizațiilor societății civile care decid să facă parte din această structură în formularea și promovarea politicilor de dezvoltare locală specifice municipiului Ploiești 

 • am inițiat un grup de lucru, format din experți ai echipei de implementare a proiectului și reprezentanți ai entităților cu interes în dezvoltarea locală a municipiului Ploiesti, care a avut în perioada decembrie 2022-iulie 2023 patru întâlniri periodice de lucru, în care au fost proiectate principiile și procedurile generale de funcționare a CCC-DL, rezultând un model de Acord de CCC- Acest grup de lucru va mai avea minim 2 întâlniri și în următoarele 6 luni de la finalizarea proiectului.
Insert PDF ROF CCC-DL Ploiesti

 • semnarea unor acorduri de parteneriat intre ONG-uri/parteneri sociali si autoritatea locala, altele decat Acordul de PDL 

 • am constituit o rețea locală de parteneri sociali, ONG-uri și alți actori ai societății civile (https://www.fslipetrolenergie.org/reteapartenerifslipoca)

 • pe site-ul FSLI în secțiunea dedicată Proiectului am constituit și o secțiune destinată Rețelei locale, în care postăm și actualizăm periodic informații referitoare la: acordurile de parteneriat încheiate, proiectele de dezvoltare locală, sugestiile, observațiile și propunerile colectate de la membrii Rețelei locale și modalitățile în care acestea sunt integrate de autoritatea locală în proiectele de dezvoltare a municipiului. (https://www.fslipetrolenergie.org/reteapartenerifslipoca)

A5 - ”Activități de informare și comunicare” 

 • pe site-ul FSLI “Petrol-Energie” am construit o secțiune destinată proiectului https://www.fslipetrolenergie.org/proiectpoca - unde am postat periodic informații legate de proiect, scop, obiective specifice, rezultate, durată, comunicate de presă, anunțuri, relatări despre activitățile desfășurate, foto de la evenimente, cursuri, semnare de parteneriate, rapoarte, rezultate atinse in cadrul proiectului, precum și o sectiune destinată Rețelei locale (https://www.fslipetrolenergie.org/reteapartenerifslipoca)
avem 2 comunicate de presă 

 • //www.agerpres.ro/ots/2022/08/31/comunicat-de-presa--647973
 • https://www.ziarulincomod.ro/fsli-petrol-energie-aduce-fonduri-europene-la-ploiesti-proiectul-se-adreseaza-societatii-civile/?fbclid=IwAR3M9UisWjRP4-kafQ5xFrn5bB-4p7gcPqYOAtoURvx-zvyUY8eAkwChvcA

 • am organizat o conferință de deschidere a proiectului: cu participarea a 32 de persoane, reprezentanți ai FSLI Petrol-Energie, ONG-uri, parteneri sociali din municipiul Ploiești, mass-media etc. (https://www.fslipetrolenergie.org/comunicarefslipoca)

 • am orgnizat conferința de închidere a proiectului: cu participarea a 37 de persoane, reprezentanti ai FSLI Petrol-Energie,  ai autorității locale, ONG-uri, parteneri sociali din municipiul Ploiești, mass-media etc. In cadrul evenimentului am diseminat rezultatele proiectului, măsurile de sustenabilitate inițiate precum și acțiunile ce vor fi întreprinse pentru asigurarea transferabilității rezultatelor către alte ONG-uri/parteneri sociali/comunități la nivel regional și național.- (https://www.fslipetrolenergie.org/comunicarefslipoca https://www.fslipetrolenergie.org/_files/ugd/2b5ed8_0301beb0d1c949e685242cb3551cd0b9.pdf)

⏱25-26 ianuarie 2023 📍Municipiul Ploiești

Alte sugestii

Ambasador de la Bach la Enescu

Ploiești

Calin

Ploiești

Doza de Zen

Ploiești

primaria ploiesti

Ploiești

SC SGU Ploiesti SRL

Ploiești